برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

کارگاه آزاد بازیگری

              دوره بیست و سوم

( شعبه اول )

 

هفته

روز

درس

استاد

زمان

هفدهم

شنبه

96/12/5

حرکت بدن/خانم ها

زهره آقالو

10-11:30

بداهه پردازی

محمد عاقبتی

12-14

بیان

شهروز دل افکار

15-17

 

 

  

هفته

روز

درس

استاد

زمان

هفدهم

یکشنبه

96/12/6

شخصیت شناسی
 

کیومرث مرادی

10-11:30

بدن.بیانگر

مصطفی کوشکی

12-14

تخیل تمرکز

علی نجفی

15-17

 

 

زمان

استاد

درس

روز

هفته

11-13

امین تارخ

بازیگری 

دوشنبه 

96/12/7

 

هفدهم


 

کارگاه آزاد بازیگری

               دوره بیست سوم

( شعبه دوم )

 

 

هفته

روز

درس

استاد

زمان

هفدهم

سه شنبه

96/12/8

حرکت بدن/خانم ها

زهره آقالو

11:30- 10 

بدن.بیانگر

مصطفی کوشکی

14 - 12

تخیل تمرکز

علی نجفی

17- 15 

 

  

هفته

روز

درس

استاد

زمان

هفدهم

چهارشنبه

96/12/9

شخصیت شناسی

کیومرث مرادی

:10-11:30

بداهه پردازی محمد عاقبتی

12-2

بیان

شهروز دل افکار

15-17

 
 
 
 

زمان

استاد

درس

روز

هفته

15-17 امین تارخ بازیگری جلوی دوربین

دوشنبه

96/12/7

 

        هفدهم